Logo Drzewko
Dojrzałość to nic innego jak świadomość swoich ograniczeń. Dotarcie do własnych granic. Najczęściej – przedsionek starości. [Maciej Zięba]
Rozmiar czcionki A A A

Regulamin

1 WSTĘP

Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.

Niniejszy Regulamin sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;
 2. Administrator - osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku w Serwisie i kontrolowanie wypowiedzi innych Użytkowników, aby były one zgodne z Regulaminem. Decyzje Administratorów podejmowane są w sposób subiektywny.
 3. Serwis - serwis internetowy umieszczony pod adresem internetowym survivors.pl, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym
 4. Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w Serwisie internetowym Survivors.pl
 5. Konto - dostępne tylko dla Użytkownika miejsce w Serwisie za pomocą którego ma możliwość wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych.

3 ZASADY OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu jest Małgorzata Bujak, zamieszkała pod adresem: ul. Szamotulska 5a/5, 64-500 Baborówko
 2. Podstawowym założeniem Serwisu jest niesienie nieodpłatnej pomocy osobom, będącym ofiarami przemocy na tle seksualnym. Serwis ma ułatwić osobom poszkodowanym kontakt z psychologiem, jak i z innymi osobami, które zetknęły się z przemocą seksualną.
 3. Korzystanie z Serwisu i uczestnictwo w nim jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Warunkiem pełnego korzystania z Serwisu jest zarejestrowanie się w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, a w przypadku pełnego korzystania z Serwisu, posiadanie także aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 6. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub niezgodny z jego celem.
 2. Zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.
 3. Zabrania się Użytkownikom Serwisu używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 4. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, ankiet, analiz, wywiadów, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
 5. Zabrania się Użytkownikom umieszczanie treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością, naruszających zarówno polskie normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc i dyskryminację rasową, kulturową lub religijną.
 6. Zabrania się Użytkownikom umieszczanie w Serwisie treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 7. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie lub rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej oraz prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej.
 8. Informacje publikowane przez Użytkownika w Serwisie, mogą być modyfikowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a nawet zablokować lub usunąć Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
 9. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, awarią sprzętu, osób trzecich a także w wyniku działania Administratora, zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu treści umieszczonych w Serwisie.
 4. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność przekazywanych i publikowanych przez Użytkowników informacji na łamach Serwisu Surivors.pl
 5. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
 7. Całkowitą odpowiedzialność za treści umieszczane w Serwisie, a także zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty email do Administratora i innych Użytkowników Serwisu ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z Serwisu Survivors.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

6 ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika i blokadą dostępu do usług Serwisu.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu Survivors.pl prosimy kierować na adres
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem http://survivors.pl/strona/regulamin.html

Wersja Beta

Układ Strony: szeroki wąski
Ta strona używa plików cookies. Więcej informacj o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce znajdziesz na stronie polityka dotycząca plików cookie. Akceptuje Cookie » Zamknij